Zavolajte nám: +421 902 441 588  |  PO – PIA: 8.00 – 18.00 / Sobota: 9.00 – 18:00

VOP Káblová televízia

Platné od 01.01. 2015

Všeobecné zmluvné podmienky k službe retransmisie

Peter Doskočil – PETROCOMP,
Oslobodenia 794/24, 922 03 Vrbové,
IČO: 41294751, DIČ: 1070638063, IČDPH:SK1070638063 www.televiziavrbove.sk, ŽL vydal: OÚ PY č. Žo-2005/50507/2C0B

Článok 1
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

1.1 Firma Peter Doskočil – PETROCOMP, so sídlom vo Vrbovom, Oslobodenia 794/24, ako poskytovateľ služieb retransmisie (ďalej len „Poskytovateľ“) v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) je oprávnená realizovať poskytovanie služby retransmisie (ďalej len „služba“).

1.2 Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada Poskytovateľa o uzatvorenie Zmluvy o pripojení.
1.3 Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „užívateľ“), ktorá ako záujemca uzatvorila s Poskytovateľom „Zmluvu o poskytovaní služby“ (ďalej len „zmluva“).

1.4 Zmluva je zmluva o pripojení spolu so všetkými prílohami a dodatkami, na
základe ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje pripojiť užívateľa ku koncovému bodu a poskytovať mu službu. Každý ďalší vzťah medzi Poskytovateľom a užívateľom po uzatvorení zmluvy a ktorého predmetom je poskytovanie služieb Poskytovateľom užívateľovi podľa týchto VZP, sa považuje za dodatok k Zmluve.

1.5 Koncový bod je fyzickým bodom, v ktorom sa užívateľovi poskytuje pripojenie k verejnej sieti. 1.6 Predmet zmluvy je zriadenie a aktivácia služby pre užívateľa a poskytovanie tejto služby alebo služieb, ako aj poskytovanie súvisiacich doplnkových služieb.

1.7 Zriadenie je súhrn úkonov potrebných k pripojeniu záujemcu do verejnej siete a ktoré umožňujú aktiváciu služby podľa výberu zákazníka.

1.8 Cenník služieb Poskytovateľa je tarifa zmysle § 44 zákona o elektronických komunikáciách, ktorá upravuje sadzby cien za poskytované služby

(ďalej len cenník“), ktorý tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy.
1.9 Aktivácia / deaktivácia služby je technické riešenie Poskytovateľa, ktoré umožní / znemožní užívateľovi využívanie služby.

1.10 Služba alebo Služby je služba prenosu nezmenených televíznych, prípadne aj rozhlasových, programov a zahŕňa rôzne programové ponuky Poskytovateľa.

1.11 Koncové zariadenie je zariadenie, ktoré sa pripája ku koncovému bodu siete na strane užívateľa. Koncovým zariadením je najmä televízny alebo rozhlasový prijímač, a v prípade služby na digitálnom rozhraní tiež set-top-box. 1.12 Časová dostupnosť je percentuálne vyjadrenie, akú časť z celkového času (napr. jedného mesiaca) je služba dostupná na rozhraní. 1.13 Všeobecné zmluvné podmienky sú tieto všeobecné zmluvné podmienky vrátanie ich príloh, (ďalej len „VZP“) vydané Poskytovateľom podľa § 44 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách, ktoré komplexne upravujú podmienky poskytovania služieb Poskytovateľa podľa zmluvy o poskytovaní služieb retransmisie, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. Súčasťou tých VZP je reklamačný poriadok v zmysle § 45 zákona o elektronických komunikáciách.

1.14 Odovzdávací protokol je dokument potvrdzujúci Zriadenie pripojenia a aktiváciu služby u užívateľa. Odovzdávací protokol obsahuje dátum zriadenia a aktivácie služby a aj ceny zariadení, za ktoré užívateľ preberá zodpovednosť. Odovzdávací protokol podpisuje Užívateľ alebo Oprávnený zástupca..

1.15 Oprávnený zástupca je osoba na strane užívateľa oprávnená zmluvne sa zaväzovať a v mene užívateľa konať vo všetkých úkonoch súvisiacich s poskytovaním služieb Poskytovateľom, ak svoje oprávnenie na takéto konanie, ako aj svoju totožnosť, preukáže Poskytovateľovi relevantným spôsobom.

1.16 Osobitné podmienky sú podmienkami poskytovania služieb podľa zmluvy, ktoré na základe výslovne prejavenej vôle zmluvných strán, upravujú ich vzájomné práva a povinnosti odlišné od ustanovení týchto všeobecných podmienok. Ustanovenia VZP sú pre zmluvné strany záväzné, ak osobitné podmienky nestanovujú inak.

1.17 Viazanosť je minimálna doba, na ktorú sa uzatvára zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Počas tejto doby je možné ukončiť zmluvný vzťah jednostrannou výpoveďou zo strany užívateľa len po zaplatení vzájomnedohodnutej zmluvnej pokuty.

page1image1282239296

1.18 Zneužitie služieb Zneužívaním služieb sa podľa týchto VZP rozumie neplnenie akýchkoľvek povinností užívateľa uvedených v týchto VZP, poškodzovanie Poskytovateľa iným spôsobom, alebo v prípade odôvodneného predpokladu, že dôjde k vyššie uvedeným skutočnostiam. A hlavne porušenie ustanovení 4.8, 4.9, 4.10.

Článok 2 Podmienky uzatvorenia zmluvy.

2.1 Poskytovateľ uzatvorí zmluvu s každým záujemcom ak:
a. Záujemca pred uzatvorením zmluvy predloží všetky dokumenty preukazujúce jeho totožnosť, resp. právnu subjektivitu, adresu bydliska, poskytne všetky informácie požadované vo VZP a súhlasí so všetkými bodmi zmluvy a VZP.

2.2 Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ak:
a. záujemca nesplnil povinnosti uvedené v ods. 2.1 b. poskytovanie služby v požadovanom mieste a

rozsahu je technicky neuskutočniteľné

c. záujemca o službu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvné podmienky, najmä preto, že je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného podniku, alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo s ním vypovedalzmluvu

d. záujemca nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.

2.3 V prípade odmietnutia uzatvorenia zmluvy so záujemcom, je Poskytovateľ povinný oznámiť a odôvodniť túto skutočnosť záujemcovi najneskôr do 14 dní od doručenia návrhu na uzatvorenie zmluvy.

2.4 Užívateľ sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať Poskytovateľa o vzniku skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť platnosť zmluvy alebo jej jednotlivých ustanovení alebo možnosť, kvalitu a termíny plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, najmä informovať o akýchkoľvek zmenách v údajoch poskytnutých v čase uzatvorenia zmluvy (o zmene bydliska fyzickej osoby, sídla, právnej formy, obchodného mena alebo štatutárnych zástupcov právnickej osoby).

2.5 Zmeny zmluvných podmienok.

2.5.1 Účastníci zmluvy sa dohodli a berú na vedomie, že tieto VZP ako aj cenník podliehajú priebežným zmenám a aktualizácii zo strany Poskytovateľa.

2.5.2 Poskytovateľ je povinný učastníkovi oznámiť každú vykonanú zmenu VZP a cenníka na svojej internetovej stránke

www.televiziavrbove.sk alebo elektronickou poštou, resp. poštou.
2.5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak užívateľ nedoručí Poskytovateľovi do jedného mesiaca od zverejnenia zmien VZP svoj nesúhlas so zmenou VZP podľa odstavca 2.6.2 platí, že so zmenami VZP súhlasí.

2.5.4 Užívateľ má právo podľa § 43 odst. 4 písm. a) Zákona o elektronických komunikáciách odstúpiť od zmluvy bez sankcii, ak bola Poskytovateľovi doručená písomná žiadosť o ukončenie zmluvy najneskôr mesiac po zverejnení zmien VZP.

Článok 3
Práva a povinnosti Poskytovateľa.

3.1 Poskytovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie služieb, ak niet dôvodov podľa ods. 2.2

3.2 Poskytovateľ je povinný pri podpise zmluvy poskytnúť užívateľovi informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s poskytovanou službou, a to najmä rozsah služieb, doplnkové služby, sadzby, technické požiadavky atď.

3.3 Poskytovateľ je povinný predkladať užívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné.

3.4 Služby Poskytovateľa.

3.4.1 Poskytovateľ vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečil užívateľovi po dobu najmenej 90% z účtovacieho obdobia prístup k službám a tým aj riadne plnohodnotné užívanie poskytovaných služieb užívateľom v koncovom bode, pričomPoskytovateľ určí technické prostriedky a zariadenia na realizáciu tohto prístupu, ako aj na užívanie poskytovaných služieb za najlepších možných podmienok. Ak nie je v priebehu účtovacieho obdobia dosiahnutá časová dostupnosť v stanovenom rozsahu, považuje sa to za nekvalitu verejnej služby a užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti ceny za dobu nedosiahnutia časovej dostupnosti. Toto právo musí uplatniť užívateľ v reklamačnom konaní v lehote podľa reklamačného poriadku, inak toto právo zaniká.

3.4.2 Dostupnosť a kvalita služby je garantovaná na koncovom bode. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, zapríčinené koncovým zariadením, vedením od koncového bodu ku

page2image1338724448

koncovému zariadeniu, alebo nastavením koncového zariadenia.

3.4.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za koncové zariadenie a jeho súčasti. Ak sa pre prístup užívateľa k sieti a službe používa medzi rozhraním a najbližším rozbočovacím bodom siete poskytovateľa také účastnícke vedenie, ktorénevybudoval pre užívateľa poskytovateľ, za takéto vedenie, jeho kvalitu, a prípadné vady služby spôsobené týmto vedením, poskytovateľ nezodpovedá. Náklady na opravu, údržbu a modernizáciu takéhoto účastníckeho vedenia znáša užívateľ. Pre posudzovanie kvality a dostupnosti služby voči užívateľovi je v tom prípade rozhodujúca kvalita a dostupnosť služby v bode, kde sa takéto účastnícke vedenie pripája k sieti poskytovateľa.

3.4.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne užívateľovi ako dôsledok nedostupnosti služieb, poruchy alebo závady, alebo v dôsledku opravy alebo vopred ohlásenej údržby.

3.4.5 Podmienkou realizovania aktivácie je uzatvorenie zmluvy, užívateľom zaplatený poplatok za aktiváciu v zmysle cenníka (ak nie je v zmluve uvedené inak), preskúšanie technickej spôsobilosti zariadení v mieste aktivácie a potvrdenie, že užívateľ má vyrovnané všetky splatné finančné záväzky voči Poskytovateľovi. 3.5 V dôsledku technických požiadaviek súvisiacich s prevádzkou alebo organizáciou služieb je Poskytovateľ oprávnený zmeniť technické podmienky poskytovaných služieb. Pokiaľ má táto zmena vplyv na zmluvu alebo jej súčasti, vzťahujú sa na takúto zmenu primerane ustanovenia ods. 2.5., ako aj ods. 9.1 týchto VZP. 3.6 V rámci predchádzania výskytu porúch si Poskytovateľ vyhradzuje právo na výmenu akéhokoľvek zariadenia poskytnutého užívateľovi, ak takáto výmena nespôsobí zníženie kvality poskytovaných služieb.

3.7 Poskytovateľ je povinný zachovávať telekomunikačné tajomstvo predmetom ktorého sú:
a. informácie a dáta prijímané, prenášané, sprostredkované a uchovávané pri poskytovaní služieb,

b. mená a adresné údaje komunikačných strán,

c. prevádzkové doklady súvisiace so službami.

3.7.1 Poskytovateľ je oprávnený podľa zákona o elektronických komunikáciách získavať a spracovávať osobné údaje komunikujúcich strán ako sú:

a. meno a priezvisko, akademický titul a adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a

miesto podnikania, ak ide o podnikateľa, fyzickú osobu,

b. telefónne číslo,

c. kategórie prístupu do informačných sietí

d. číslo identifikačného preukazu alebo iného

dokladu o totožnosti a štátna príslušnosť len za

účelom:

-uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny a ukončenia platnosti

  • –  fakturácie vyúčtovania úhrady a evidencie pohľadávok
  • –  vypracovanie zoznamu užívateľov
  • –  spolupráce a poskytovania súčinnosť podľa § 55odst. 6 Zákona o elektronických komunikáciách 3.8 Poskytovateľ je povinný bezplatne odstrániť poruchy v poskytovaní služby, ktoré preukázateľne nezavinil užívateľ.3.9 Poskytovateľ nie je oprávnený nahrávať, odpočúvať a ukladať informácie a dáta prenášané prostredníctvom siete.3.10 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na deaktiváciu služby užívateľovi podľa uznesení odseku 10.3 týchto VZP.Článok 4
    Práva a povinnosti užívateľa.4.1 Užívateľ sa zaväzuje, že služby Poskytovateľa bude užívať v súlade so zmluvou v zmysle všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky a týchto VZP.4.2 Užívateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytované služby, a to v súlade s týmito VZP a aktuálnym cenníkom.4.3 Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi za plnenie svojich zmluvných povinností osobne a zaväzuje sa nepreviesť žiadne práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu inak, ako postupom uvedeným v odst. 9.2 týchto VZP.4.4 Užívateľ zodpovedá za to, že jeho koncové zariadenie, ktoré sa aktiváciou pripája na zariadenia Poskytovateľa, má platné technické a bezpečnostné osvedčenia, ktoré sú povinné na prevádzku v Slovenskej republike. Užívateľ zodpovedá za stav svojho zariadenia vrátane nastavenia parametrov.4.5 Užívateľ je povinný zaistiť súčinnosť s Poskytovateľom pri príprave inštalačných činností pre aktiváciu, úpravu alebo deaktiváciu služby. Súčinnosť spočíva v zabezpečení prístupu k zariadeniam za účelom údržby, opravy alebo

aktivácie/deaktivácie zariadenia do priestorov, v ktorých je, alebo má byť umiestnené zariadenie Poskytovateľa súvisiace s poskytovanou službou.

4.6 Inštalované zariadenia Poskytovateľa užívateľ po ukončení aktivácie preberie do užívania a ich prevzatie potvrdí podpisom odovzdávacieho protokolu. Užívateľ podpisom protokolu akceptuje peňažnú hodnotu jednotlivých prevzatých zariadení uvedenú v protokole a túto hodnotu sa v prípade porušenia povinností podľa ods. 4.7 zaväzuje nahradiť formou zmluvnej pokuty.

4.7 Užívateľ sa zaväzuje, že prevzaté zariadenia Poskytovateľa nebude žiadnym spôsobom opravovať, upravovať, rozoberať, odpájať alebo preinštalovávať, že zariadenia neprenechá alebo neposkytne k dispozícii tretím osobám, a to akoukoľvek formou, a na akýkoľvek účel, a súčasne zabezpečí ich maximálnu ochranu pred poškodením, odcudzením, stratou, zničením alebo neoprávnenou manipuláciou. Užívateľ bude zariadenia uchovávať so zodpovednosťou skladovateľa a po ukončení užívania služby, ktorú mu poskytuje Poskytovateľ, je užívateľ povinný zariadenia vrátiť Poskytovateľovi v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

4.8 Užívateľ je povinný urobiť všetky opatrenia, aby v rámci poskytnutia mu služby Poskytovateľom nedošlo k využívaniu tejto služby nezákonným spôsobom a spôsobom porušujúcim dobré mravy.

4.9 Užívateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o nekvalite služby alebo o poruche na zariadení súvisiacom s poskytovaním služby. 4.10 Užívateľ sa zaväzuje akékoľvek informácie, týkajúce sa tejto zmluvy alebo informácie získané v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy, alebo inak poskytnuté Poskytovateľom, udržiavať v tajnosti, nevyužiť ich vo svoj prospech, neposkytnúť ich tretej osobe a ani ich iným spôsobom zverejniť. Tieto informácie užívateľ nezverejní bez písomného súhlasu Poskytovateľa a účinným spôsobom zabezpečí, aby nedošlo k ich zneužitiu. Obmedzenia týkajúce sa zverejnenia informácií podľa tejto zmluvy sa nevzťahujú na informácie, ktoré pochádzajú z verejných informačných zdrojov. Záväzok mlčanlivosti platí i po zániku tejto zmluvy.

Článok 5

Zhromažďovanie a spracovanie informácií o Užívateľoch.

spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov za účelom poskytovania Služieb ako aj na zaradenie týchto údajov do príslušných databáz.

5.2 Užívateľ podpisom Zmluvy súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov mestskému úradu Vrbové, ktorý vystupuje ako vlastník káblových rozvodov káblového distribučného systému a ako taký zaväzuje Poskytovateľa na prístup k osobným údajom o užívateľoch.

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu osobných údajov užívateľov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi a zmluvným vzťahom s mestom Vrbové ich nebude poskytovať tretím osobám.

5.4 Poskytovateľ bude zhromažďovať a spracúvať osobné údaje užívateľa iba počas platnosti zmluvy medzi Poskytovateľom a užívateľom. V prípade uskutočnenia vyúčtovania, vymáhania pohľadávok alebo uplatňovania práv sa môže doba zhromažďovania a spracúvania dát o užívateľovi predĺžiť o príslušný čas.

5.5 Poskytovateľ nie je oprávnený zlikvidovať osobné údaje užívateľa až do uplynutia lehôt vyplývajúcich mu z osobitných predpisov Slovenskej republiky.

Článok 6
Zodpovednosť za škodu a náhrada škody.

6.1 Poskytovateľ a Užívateľ zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v zákone, Zmluve a VZP. Poskytovateľ a Užívateľ nezodpovedajú za nepriame škody a následné škody a ušlý zisk, ak nie je v Zmluve alebo Dodatku k zmluve dohodnuté inak.

6.2 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi neposkytnutím alebo chybným poskytnutím služby, a to len do výšky pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu neposkytnutia, či chybného poskytnutia služby preukázateľne zavinenej Poskytovateľom. Právo Užívateľa na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si ho Užívateľ neuplatní voči Poskytovateľovi do troch mesiacov od posledného dňa fakturačného obdobia mesiac a v ktorom ku škode došlo.

6.3 Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zariadenia a/alebo porušením ustanovení článku 4 VZP.

5.1 Užívateľ
Poskytovateľovi súhlas na zhromažďovanie a

podpisom

Zmluvy dáva

6.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku poruchy, opravy alebo inovácie siete Poskytovateľom alebo subdodávateľom služieb s Poskytovateľom spolupracujúcich.

6.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku a iné ekonomické priame, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky služieb.

6.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám porušením právnych predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo zo strany užívateľa.

6.7 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť doručenia správy elektronickej pošty, ak bola spôsobená treťou stranou alebo technickým či kapacitným obmedzením siete alebo služby zákazníkom využívanej.

6.8 Užívateľ je zodpovedný za ochranu prístupových kódov a hesiel jemu poskytnutých Poskytovateľom a Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie.

6.9 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku zásahu vyššej moci, napr. v prípade živelnej pohromy, výpadku el. energie, výskytu krízovej situácie a iných okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť podľa právnych predpisovSlovenskej republiky

6.10 Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa vzťahujú ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok 7
Cena a platobné podmienky.

7.1 Cena za poskytované služby je dohodnutá v súlade so zákonom č. 356/2013 Z.z. o cenách. Cena za poskytované služby je zmluvná. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak jej výška sa vypočítava z jednotlivých cien uvedených v aktuálnom cenníku.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže tento cenník zmeniť, pričom pre postup pri oznámení zmien v Cenníku platia primerané ustanovenia ods. 2.5 a ods. 9.1 týchto VZP.

7.3 Fakturačným obdobím, pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kalendárny štvrťrok.
7.4 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, faktúry sú splatné 14 dní od dátumu vystavenia faktúry za príslušné obdobie. Po uplynutí termínu splatnosti je užívateľ s platbou v omeškaní.

7.5 Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa, číslo ktorého je uvedené na faktúre, alebo vkladom hotovosti na tento účet. Za dátum úhrady sa považuje deň, v

ktorý je predmetná suma pripísaná na účet Poskytovateľa v plnej výške k jeho dispozícii.

Článok 8
Reklamácie a Nahlasovanie porúch.

8.1 Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu proti výške účtovanej ceny alebo v prípade poskytnutia služieb v rozpore s podmienkami stanovenými v týchto VZP.

8.2 Prípadnú reklamáciu proti výške účtovanej ceny, alebo kvalite poskytnutej služby je povinný podať písomne v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia spornej faktúry, alebo vadného poskytnutia služby, pričom uplatnenie reklamácie nezbavuje užívateľa povinnosti uhradiť fakturovanú cenu za poskytovanie služieb v lehote jej splatnosti.

8.3 Reklamácie budú vybavované v lehote zodpovedajúcej zložitosti a technickej, či administratívnej náročnosti uplatnenej reklamácie, a to nasledovne:

a. Jednoduché prípady reklamácií, ktoré nevyžadujú technické šetrenie, do 15 dní od doručenia reklamácie.
b. Zložitejšie prípady reklamácií, ktoré vyžadujú technické šetrenie, do 30 dní od doručenia reklamácie.

c. Prípady, ktoré je nutné riešiť s partnermi Poskytovateľa, do 60 dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ nebude reklamácia vybavená do 60 dní, tak je uznaná ako oprávnená.

8.4 V prípade, že reklamácia proti výške účtovanej ceny alebo reklamácia poskytovaných služieb bude uznaná za opodstatnenú, bude táto zohľadnená a zúčtovaná.

8.5 Všetky spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy medzi Poskytovateľom a užívateľom, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán.

8.6 Užívateľ je oprávnený predložiť Telekomunikačnému úradu SR, v zmysle ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.

8.7 Reklamácie zariadení rieši užívateľ nahlásením poruchy na telefónnom čísle Poskytovateľa +421 902 441 588, prípadne prostredníctvom formulára na webovom sídle Poskytovateľa www.televiziavrbove.sk.

Poskytovateľ zabezpečí obhliadku, servis, či výmenu zariadenia priamo u užívateľa v čo najkratšom, technicky možnom čase.
8.8 Užívatelia nahlasujú poruchy a nekvalitu služby na telefónnom čísle Poskytovateľa +421 902 441 588, prípadne vypísaním formulára na webovom sídle Poskytovateľa www.televiziavrbove.sk.

Článok 9
Postup pri prevode práv a záväzkov zo zmluvy.

9.1 Poskytovateľ je oprávnený previesť všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvy, alebo ich časť v prospech tretej strany bez ďalšieho osobitného súhlasu užívateľa a bez nároku užívateľa na akúkoľvek náhradu z titulu tohto prevodu.

9.2 Užívateľ je oprávnený previesť svoje práva a záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy na základe

Článok 11
Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenia.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú a jej platnosť môže byť zmluvnými stranami ukončená v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 2 týchto VZP.

Ukončenie platnosti zmluvy zo strany Poskytovateľa:
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o pripojení v prípade, ak užívateľ: opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, nezaplatí cenu za poskytovanú službu ani do 45 dní po dni splatnosti, pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie, ktoré je v rozpore so schválenými podmienkami, a ani na výzvu zariadenie neodpojí, opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožní kontrolu jej používania, opätovne porušuje podmienky zmluvy o pripojení. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Ak Poskytovateľ vypovie zmluvu z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenieposkytovania verejnej služby podľa uzatvorenej zmluvy, je povinný s výpoveďou doručiť užívateľovi ponuku na poskytovanie inej cenovo blízkej verejnej služby, s jej zvýhodneným zriadením.

Ukončenie platnosti zmluvy zo strany

užívateľa:

Užívateľ je oprávnený vypovedať zmluvu, ak Poskytovateľ:
oznámi zmenu VZP najmenej jeden mesiac vopred a užívateľ tieto zmeny neakceptuje, Poskytovateľ opakovane, ani po reklamácii služieb, neposkytuje službu podľa zmluvy, alebo ju poskytuje s podstatnými vadami, opakovane neodstráni reklamovanú vadu služby v dohodnutej lehote. Výpovedná lehota je jeden mesiac, je rovnaká pre obidve strany a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

page6image1476582704

predchádzajúceho Poskytovateľa.

písomného

súhlasu

Článok 10
Dočasné prerušenie poskytovania služieb.

10.1 Poskytovateľ je oprávnený okamžite, i bez predchádzajúceho upozornenia na nevyhnutne potrebný čas prerušiť poskytovanie služieb z dôvodu:

a. zneužívania služieb zo strany užívateľa,
b. neplatenia účtovaných cien, alebo ich časti užívateľom viac ako 45 dní po lehote ich splatnosti,
c. vykonávania technických alebo prevádzkových opatrení,
d. rozhodnutia príslušných správnych orgánov Slovenskej republiky, alebo ak to je v dôležitom verejnom záujme v zmysle § 42 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách.

e. pravidelnej, či mimoriadnej technickej údržby siete alebo zariadení
10.2 V prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb Poskytovateľ nezodpovedá užívateľovi za akúkoľvek škodu

10.3 V prípade prerušenia poskytovania služieb z dôvodu podľa článku 4 týchto VZP budú výdavky spojené s prerušením, t.j. odpojenie a prípadná opätovná aktivácia účtované užívateľovi v zmysle aktuálneho cenníka.

10.4 Prerušením poskytovania služby Poskytovateľa podľa vyššie uvedených ustanovení dochádza technicky k návratu do pôvodného stavu ako pred aktiváciou služby Poskytovateľa pre užívateľa.

Článok 12 Všeobecné ustanovenia

12.1 Skutočnosť, že jedna zo strán v danom momente nevyžaduje striktné dodržiavanie ustanovení uvedených v zmluve, nemôže byť vykladaná ako vzdanie sa práv podľa zmluvy a nebude brániť tejto strane žiadať následné striktné dodržiavanie týchto ustanovení alebo ďalších podmienok zmluvy, iba ak by to bolo výslovne zmluvne dohodnuté inak.

12.2 V prípade, že jedno alebo viac ustanovení týchto VZP bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, taká nezákonnosť, neplatnosť alebo nevynútiteľnosť sa nebude dotýkať ostatných ustanovení týchto VZP, ktoré budú vykladané tak, ako keby tieto nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia neexistovali. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami zákonnými, platnými a vynútiteľnými, ktoré sa najviac blížia zmyslu a účelu týchto VZP. Všetky ustanovenia budú vykladané v súlade s účelom, pre ktorý bola zmluva uzavretá.

12.3 Zmluva ako aj všetky jej súčasti sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú zmluvnými stranami podpísané aj inojazyčné vyhotovenia, je v prípade rozporov rozhodujúcim slovenské vyhotovenie.

12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená každá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu súd. Zmluvné strany prehlasujú že v prípade sporu je miestne príslušný súd podľa sídla Poskytovateľa.

Článok 13 Záverečné ustanovenia

13.1 Ak zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s textom VZP súhlasia, nepovažujú zmluvu za jednostranne nápadne nevýhodnú, uzatvorili ju slobodne, vážne, bez akéhokoľvek obmedzenia ich zmluvnej voľnosti na dôkaz čoho ju podpísali.

13.3 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako je zmena sídla, čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej adresy, alebo zmena kontaktných osôb a zmeny fakturačných a

platobných údajov (adresa zasielania faktúr, číslo bankového účtu, obdobie vystavovania faktúr za poskytnuté služby a spôsob úhrady faktúr) s výnimkou zmeny IČO sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu uzavretie dodatku k Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podľa Zmluvy.

13.4 Za zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje ich úprava, ktorá je vyvolaná zmenou legislatívy, pokiaľ takáto úprava zmluvných podmienok nepresahuje rámec vyvolaný zmenou legislatívy. Za predpokladu, ak Zmluvu nie je možné zmeniť jednostranným úkonom Poskytovateľa, pričom potreba zmeny Zmluvy je vyvolaná zmenou legislatívy, je Poskytovateľ oprávnený požiadať Užívateľa o uzavretie dodatku k Zmluve, ktorý by odrážal zmeny vyvolané zmenou právneho stavu a Užívateľ je povinný na základe takejto výzvy uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým by sa dosiahol súlad s novým právnym stavom.

V prípade, ak o uzatvorenie Zmluvy požiada Užívateľ, voči ktorému Poskytovateľ eviduje neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený podmieniť uzatvorenie Zmluvy zaplatením všetkých záväzkov zo strany Užívateľa.

13.5 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2015.